അമ്മയുടെ സാമ്രാജ്യം’ മലയാളം പതിപ്പിന്റെ ഡൗൺലോഡ് പേജിലേക്ക് സ്വാഗതം

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ മലയാളം പതിപ്പ് സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ലഭ്യമാണ്. തൽക്കാലം, ഞങ്ങൾ രണ്ട് പതിപ്പുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്: കിൻഡിൽ ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഒരു PDF, ഒരു EPUB. രണ്ടും ഫോണുകളിൽ നിന്നും ടാബ്‌ലെറ്റുകളിൽ നിന്നും വായിക്കാം. PC, Mac, iPhone, Android എന്നിവയിലേതായാലും EPUB റീഡറുകൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ഫോർമാറ്റുകൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ, വെബ്സൈറ്റിലെ രചയിതാവിന്റെ പേജിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

നിങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ, വെബ്‌സൈറ്റുകൾ, ക്ലൗഡ് സ്‌റ്റോറേജ് എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇത് ലഭ്യമാക്കാൻ മടിക്കരുത് (മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്, ചില ആളുകൾ അവ നീക്കം ചെയ്യാൻ പ്രലോഭിപ്പിച്ചേക്കാം). ധർമ്മത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിലും അഴിമതി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിലും പങ്കുചേരുന്നതിനുവേണ്ടി ദയവായി ഇത് നിങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക.

PDF | EPUB

 

THE AMMA EMPIRE BOOK DOWNLOAD – MALAYALAM – “അമ്മയുടെ സാമ്രാജ്യം”

Welcome to the download page of the Malayalam version of Ammayude Saamraajyam അമ്മയുടെ സാമ്രാജ്യം.

The Malayalam version of this book is now available for download for free. For the time being, we have made two versions available for download: a PDF in Kindle format (7 Mb) and an EPUB (3 Mb). Both can be read from phones and tablets. EPUB format is responsive and adapts to the dimension of your device. EPUB readers can be downloaded for free from the internet whether for PC, Mac, iPhone and Android.

If you wish to have other formats available, please contact us on the author’s page of the website with your requests.

Do not hesitate to make it available for download in turn from your platforms, websites, cloud storage (not without taking precautionary measures though, as some people may be tempted to take them down). Please spread it around as much as you like in order to participate in supporting Dharma and contributing to end corruption.

PDF | EPUB